ما در آکام چوب باور داریم که منافعمان با منافع سازمان ، گره خورده و درخشش آکام چوب افتخار تک تک اعضای این خانواده است.
نگرش کار تیمی و مشتری مداری در فرهنگ سازمانی این مجموعه باعث شده تا در هر لحظه مشتاق با :

همکاری با نیرو های خلاق، تامین کنندگان بنام و نمایندگان فروش در هر نقطه از جهان باشیم،
و آکام چوب را در مسیر اهداف برای رسیدن به چشم انداز خود به جلو ببریم

جهت همکاری فرم زیر را پر کنید.

همکاری با ما

ما در آکام چوب باور داریم که منافعمان با منافع سازمان ، گره خورده و درخشش آکام چوب افتخار تک تک اعضای این خانواده است.
نگرش کار تیمی و مشتری مداری در فرهنگ سازمانی این مجموعه باعث شده تا در هر لحظه مشتاق با :

همکاری با نیرو های خلاق، تامین کنندگان بنام و نمایندگان فروش در هر نقطه از جهان باشیم،
و آکام چوب را در مسیر اهداف برای رسیدن به چشم انداز خود به جلو ببریم

جهت همکاری فرم زیر را پر کنید.

X